Naszym sponsorem jest:

Aktualności

Rośnie liczba zgonów z powodu niewydolności serca!

Problem dotyczy ok. 600 – 700 tys. osób. W ciągu dekady liczba nowych zachorowań ma wzrosnąć do 250 tys. rocznie.

Mimo że choroba dotyczy osób starszych, to obserwuje się rosnące obciążenie niewydolnością serca także w grupach wiekowych, które są aktywne zawodowo. Warsaw Enterprise Institute zwraca uwagę na demograficzne i ekonomiczne aspekty choroby, jako jedną z poważniejszych barier rozwoju gospodarczego państwa. W specjalnym raporcie „Priorytety zdrowotne w kontekście demograficznego i gospodarczego rozwoju Polski. Wnioski i rekomendacje na przykładzie niewydolności serca” WEI zaprezentował konkretne propozycje działań, które mogą być kluczowe dla rozwoju kraju i dobrobytu obywateli.

Polacy wciąż żyją krócej w stosunku do średniej długości życia obywateli Unii Europejskiej. W zeszłym roku liczba zgonów wrosła o ponad 15 tys. Co istotne, powodem ponad 70 proc. wszystkich zgonów były choroby układu krążenia i choroby nowotworowe.

Choroby krążenia odpowiadały za 45 proc. zgonów ogółem (ok. 180 tys.), z czego niewydolność serca odpowiadała za ok. 60 tys. zgonów. Tak więc na tę chorobę zmarł co trzeci pacjent kardiologiczny. Jednocześnie niewydolność serca odpowiadała za ok. 15 proc. wszystkich zgonów w Polsce.

Całkowite koszty pośrednie niewydolności serca w Polsce oszacowane zostały na poziomie ok. 4 mld zł rocznie. Koszty przedwczesnych zgonów z powodu niewydolności serca odpowiadały za ok. 60 proc. tych kosztów.

Konieczne jest zatem jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób ze stwierdzoną niewydolnością serca, jak również pogłębianie świadomości zdrowotnej i umiejętności rozpoznawania choroby. WEI zwraca uwagę, że we wszystkich programach leczenia i analizach kosztów opieki zdrowotnej, należy uwzględnić również koszty demograficzne i ekonomiczne zaniedbania problemu niewydolności serca.

Niedofinansowanie publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce od lat jest największym hamulcem poprawy stanu zdrowia społeczeństwa oraz rozwoju kadr i placówek medycznych. Niezależnie od wielkości samych nakładów finansowych, problemem pozostaje sposób zarządzania tymi środkami. Bez jasnego określenia priorytetów leczenia, nawet zwiększone nakłady na leczenie nie przyniosą zakładanych efektów społecznych. Przy ustalaniu wydatków na opiekę zdrowotną należy brać pod uwagę poprawę jakości życia chorych i perspektywę przywrócenia zdolności do pracy. WEI zwraca również uwagę na konieczność wzmocnienia opieki skoordynowanej – szczególnie w obszarach o największej umieralności. W zakresie sektora ochrony zdrowia powinny zachodzić ciągłe zmiany prowadzące do optymalizacji świadczeń oraz efektywności inwestycji.

WEI rekomenduje podjęcie działań interwencyjnych  poprzez refundację efektywnych kosztowo technologii medycznych w leczeniu niewydolności serca, jako jednego z fundamentów skutecznej opieki zdrowotnej, prowadzącej do redukcji zgonów i wzrostu jakości życia chorych. Kluczowe jest także wdrożenie modelu skoordynowanej i kompleksowej opieki nad pacjentem z niewydolnością serca (KONS), który może poprawić jakość udzielanych świadczeń i pozytywnie wpłynąć na wskaźniki zdrowotne i ekonomiczne.

Więcej informacji i pełny raport dostępny do pobrania tutaj

 

Oferta partnetów Fundacji: